شهرداریهای پیشگام مشتریهای بخش شهرداریها
تهران و شهرسازي مرکز
سیستم ها : شهرسازی
وضعیت : پیاده سازی کامل سیستم صدور پروانه و پایان کار و پشتیبانی تا سال 1374
گالری
اسلامشهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات پسماند GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
شهر قدس
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات دبیرخانه GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
ملارد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
شهريار
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات دبیرخانه
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
باغستان
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
گلستان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات دبیرخانه پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
قرچک
سیستم ها : نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
نصيرشهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
دماوند
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف ممیزی سیستم آرشیو الکترونیکی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
شريف آباد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
صفادشت
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
بومهن
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
کهريزک
سیستم ها : نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
شمشک
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
پرديس
سیستم ها : شهرسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
فرون آباد
سیستم ها : شهرسازی اصناف درآمد
وضعیت : اجرای آزمایشی
گالری
آبسرد
سیستم ها : نوسازی اصناف ممیزی GIS
وضعیت : اجرای نهایی
گالری
شهررضا
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
فولادشهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
دولت آباد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
گلپايگان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
کرکوند
سیستم ها : شهرسازی
وضعیت : پشتيباني
گالری
بهارستان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
کوشک
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتیبانی
گالری
بهاران
سیستم ها : شهرسازی درآمد
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
زرين شهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
گلدشت
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
درچه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
فلاورجان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
خورزوق
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
خوراسگان
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
مبارکه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
چمگردان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گز
سیستم ها : شهرسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
فريدونشهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : اتمام پروژه
جندق
سیستم ها : عوارض خودرو
وضعیت : اتمام پروژه
گرگاب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتیبانی
نظر آباد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS
وضعیت : پشتیبانی
محمد شهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
حاجي آباد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
فيروز آباد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گراش
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی GIS
وضعیت : پشتیبانی
بيضاء
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
بوانات
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
سروستان
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد ممیزی GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
کازرون
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
اقليد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
آباده
سیستم ها : شهرسازی نوسازی درآمد املاک و مستغلات ممیزی پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
داريون
سیستم ها : شهرسازی نوسازی
وضعیت : پشتيباني
گالری
اردکان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
قير کارزين
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : اتمام پروژه
داراب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتیبانی
استهبان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتیبانی
گالری
صغاد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی
وضعیت : تجهیز کارگاه
بهمن
سیستم ها : نوسازی
وضعیت : پشتیبانی
ني ريز
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتیبانی
خنج
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : اجرای نهایی
اشکنان
سیستم ها : شهرسازی درآمد
وضعیت : پشتیبانی
تبريز
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف
وضعیت : اتمام پروژه
سراب
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
اسکو
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
ملکان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
سهند
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
ايلخچي
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
بناب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
باسمنج
سیستم ها : نوسازی اصناف درآمد ممیزی GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
گوگان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
صوفيان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS ممیزی پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
ميانه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS ممیزی
وضعیت : پشتيباني
گالری
خسرو شاه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
مياندوآب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
شاهين دژ
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
تکاب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : تجهيز کارگاه
گالری
قره ضياالدين
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : اجرای نهایی
گالری
طبس
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
کرمان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
اردبيل
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
پارس آباد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
نمين
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
بشرويه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
فردوس
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
سربيشه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
آرين شهر
سیستم ها : نوسازی اصناف سیستم آرشیو الکترونیکی ممیزی GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
گناباد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
کاشمر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
بردسکن
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
سنندج
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS
وضعیت : پشتيباني
گالری
دهگلان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی
وضعیت : پشتيباني
گالری
کامياران
سیستم ها : شهرسازی نوسازی
وضعیت : پشتيباني
گالری
بوشهر
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
برازجان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
بندر گناوه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتیبانی
گالری
زاهدان
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
زابل
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
ايرانشهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
شاهرود
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
گرمسار
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
کلاته خيج
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
بسطام
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
دامغان
سیستم ها : نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : پشتيباني
گالری
ايذه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
شوشتر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
بهبهان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : اجرای آزمایشی
گالری
ماهشهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
بندر امام خميني
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
سرپل ذهاب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
صحنه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
کنگاور
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : اجرای آزمایشی
گالری
دليجان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
محلات
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
آشتيان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
خمين
سیستم ها : شهرسازی درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
گالری
تفرش
سیستم ها : نوسازی اصناف
وضعیت : پشتيباني
گالری
بروجرد
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
لنگرود
تحت وب
سیستم ها : نوسازی اصناف
وضعیت : پشتيباني
گالری
تنکابن
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتيباني
بابل
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : پشتيباني
گالری
ايزدشهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
رويان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی ممیزی GIS پروژه آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتیبانی
گالری
ممقان
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی GIS
وضعیت : پشتیبانی
گالری
نائین
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : تجهیز کارگاه
گالری
احمدآباد مستوفی
سیستم ها : شهرسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی GIS
وضعیت : پشتیبانی
گالری
صالحیه
سیستم ها : شهرسازی درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
فردوسیه
سیستم ها : شهرسازی سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : تجهیز کارگاه
گالری
هشتگرد
سیستم ها : نوسازی
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
نهبندان
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات ممیزی GIS
وضعیت : پشتیبانی
گالری
آشخانه-دانشگاه علمی کاربری بجنورد
سیستم ها : نوسازی ممیزی
وضعیت : پشتیبانی
گالری
اسفراین
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات GIS
وضعیت : پشتیبانی
گالری
آغاجاری
سیستم ها : شهرسازی اصناف درآمد
وضعیت : اتمام پروژه
گالری
اوز
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS
وضعیت : پشتیبانی
گالری
دورود
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد املاک و مستغلات
وضعیت : پشتیبانی
عسلویه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتیبانی
عقداء
سیستم ها : شهرسازی نوسازی درآمد
وضعیت : پشتیبانی
ابهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتیبانی
گالری
سرایان
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد GIS
وضعیت : پشتیبانی
گالری
رامهرمز
سیستم ها : شهرسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : پشتیبانی
بندر سیراف
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : آموزش
سده
سیستم ها : نوسازی درآمد
وضعیت : پشتیبانی
کوار
سیستم ها : املاک و مستغلات
وضعیت : اتمام پروژه
حسن آباد فشافويه
سیستم ها : نوسازی اصناف
وضعیت : پشتیبانی
مود
سیستم ها : نوسازی
وضعیت : اتمام پروژه
سوسنگرد
سیستم ها : شهرسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی اطلاع رسانی مردمی
وضعیت : اتمام پروژه
بيله سوار
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS
وضعیت : تجهیز کارگاه
اسلاميه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS
وضعیت : پشتیبانی
اهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : اجرای نهایی
گيوی
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : اجرای آزمایشی
آذر شهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS
وضعیت : اجرای آزمایشی
ميمه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : آموزش
دهدشت
تحت وب
سیستم ها : شهرسازی نوسازی درآمد
وضعیت : تجهیز کارگاه
شبستر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات GIS
وضعیت : تجهیز کارگاه
چهار باغ
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی GIS
وضعیت : اجرای آزمایشی
تیکمه داش
سیستم ها : نوسازی سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : آموزش
سیه رود
سیستم ها : نوسازی
وضعیت : آموزش
گرمدره
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات
وضعیت : آموزش
امیدیه
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد
وضعیت : آموزش
مهدی شهر
سیستم ها : ممیزی
وضعیت : آموزش
مجلسی
سیستم ها : شهرسازی درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی
وضعیت : آموزش
ازنا
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات اطلاع رسانی مردمی GIS
وضعیت : پشتیبانی
مشگین شهر
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات اطلاع رسانی مردمی GIS
وضعیت : در حال قرارداد پشتیبانی
رباط کریم
سیستم ها : شهرسازی نوسازی اصناف درآمد سیستم آرشیو الکترونیکی املاک و مستغلات اطلاع رسانی مردمی GIS
وضعیت : پشتیبانی

تماس با ما


بزرگراه مدرس شمال
ابتدای وحید دستگردی پلاک 217

021-22275513-15
021-22275504
info@itshahr.com

logo


© Copyright 2014 itshahr.com

جستجو